Department of Biomedical Sciences, SNU

2023-1 우수의과학자 초청 세미나(3주차)

  • 연사 : 한용현
  • 연제 : Portal Guardians Protect the Liver via Gut-Liver Immunity
  • 일시 : 2023. 3. 16.(목) 11:00
  • 장소 : 행정관 대강당(301호)
  • 문의 :