Department of Biomedical Sciences, SNU

2023-1 우수의과학자 초청 세미나(6주차)

  • 연사 : 장지원
  • 연제 : Molecular Mechanisms for Human Embryonic Germ Layer Formation
  • 일시 : 2023. 4. 6.(목) 11:00
  • 장소 : 행정관 대강당(301호)
  • 문의 :